Team Coaching

Bij teamcoaching gaat het met name om thema’s als communicatie, leiderschap en samenwerking.
Kenmerkend zijn het interactieve karakter van de bijeenkomsten en het maatwerk dat geleverd wordt.

Een team kan een groep docenten, hulpverleners, een huisartsenteam, een Raad van Toezicht, een groep vrijwilligers, een kerkenraad, een pastoraal team of wat dan ook zijn.

Teamcoaching kan bv. ingezet worden om:

  • Elkaar (beter)  te leren kennen
  • Zicht te krijgen op de wijze van communiceren binnen het team
  • De sterke kanten en ontwikkelpunten te ontdekken van iedereen afzonderlijk en als team
  • Inzicht krijgen in de wijze van samenwerking
  • Ontwikkelen van een gezamenlijke visie

Teamcoaching kan ingezet worden als teambuilding, maar bv. ook als er knelpunten in de communicatie of samenwerking zijn, in conflictsituaties of als er door wijzigingen in de organisatie veranderingen op stapel zijn die z’n weerslag zullen hebben op het team.

Ook het ontwikkelen van visie en beleid kan een insteek zijn voor teamcoaching. 

Bij teamcoaching staat interactie centraal en er worden diverse werkvormen ingezet die ondersteunend zijn aan het doel van de bijeenkomsten. 

Als basis wordt het LIFE Languages™ communicatieprofiel aanbevolen, het is een mooi instrument dat een verhelderende, ontdekkende en verdiepende functie heeft binnen teamcoaching.

 

Referentie:

Dankzij teamcoaching van Coby hebben we binnen mijn team meer begrip voor elkaar gekregen, is het onderlinge vertrouwen gegroeid en de sfeer binnen het team verbeterd. We zien dit terug in de onderlinge samenwerking, het proactief meedenken met elkaar en ook in het plezier in het werk dat teamleden hebben. Ruim twee jaar geleden heeft Coby ons team gecoacht. Tot op de dag van vandaag wordt hier nog regelmatig over gesproken en houden we elkaar scherp op wat we toen hebben opgestoken. Coby heeft ons, mede aan de hand van LIFE Languages, bewust gemaakt van onze communicatiestijlen en laten zien welke rol die binnen ons team spelen. Door de veilige omgeving die Coby biedt weet zij een ontspannen sfeer te creëren waarin iedereen in zijn waarde blijft en open een bijdrage aan de teamontwikkeling kan leveren. Coby toont daarin grote betrokkenheid, luistert heel goed, stelt daarna de juiste vragen die de kern boven water halen en zorgt er voor dat iedereen mee doet. Zij laat vervolgens de kansen zien waar je als team mee verder kunt.

Sophia Boom
Hoofd Studentzaken CHE